1) ชื่อ-สกุล นายวสันต์ พันทะศรี นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.(ฟิสิกส์)
ผลงานวิจัย : Granular Micromagnetic HAMR Model: Investigation of Damping Dependence and Parametric Optimization for High Performance.
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Journal of Physics D: Applied Physics.
ฐานข้อมูล : ISI มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2023 เท่ากับ 3.4

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร.พรรณวดี  จุรีมาศ


2) ชื่อ-สกุล น.ส. ณัฐริกา บุญรักษา นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.(ฟิสิกส์)
ผลงานวิจัย : Electrochemical Performance of KOH-Activated Lotus Seedpods Carbon .
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Materials Science and Engineering.
ฐานข้อมูล : ISI มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2022 เท่ากับ 3.6

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผศ.ดร.ขวัญฤทัย วงศาพรม