นางสาวกัลยาณี คัทเนตร นายสรวงชน สุโพธิ์ นิสิตสาขา วท.บ.เคมี นายเจษฎา เจริญแสน น.ส.วรรณนิภา เขียวผ่อง นิสิตสาขา วท.ม. เคมี และ น.ส.ระวิกานต์ คเชนกูล นิสิตสาขา ปร.ด.เคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง Preconcentration of Heterocyclic Aromatic Amines in Edible Fried Insects Using Surfactant-Assisted Hydrophobic Deep Eutectic Solvent for Homogeneous Liquid–Liquid Microextraction prior to HPLC โดยตีพิมพ์วารสาร ACS Omega ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล SCIE(Q2) Impact Factor 4.1 โดยมี รศ.ดร.จิตรลดา วิชาผง ภาควิชาเคมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก มีผู้ร่วมวิจัยได้แก่ ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผศ.ดร.อิสระ ธานี ภาควิชาชีววิทยา และ ผศ.ดร.เกรียงไกร พลหงษ์ ภาควิชาเคมี

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.3c08365