ชื่อ-สกุล : นายอธิปกรณ์  นาถมทอง  นิสิตหลักสูตร : วท.ม. (วิทยาการจัดการสถิติ)
ชื่อผลงานวิจัย : Unbiased Estimators Using Auxiliary Information for Finite Population Under Two-Phase Sampling.
ตีพิมพ์วารสาร : Lobachevskii Journal of Mathematics
มีค่า Impact Factor ณ ปี ค.ศ.2023-2024 เท่ากับ 0.378
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์
ทุนสนับสนุนการวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุน ส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 70,000 บาท