ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ นั้น บัดนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567) ได้มีมติอนุมัติให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  1 ราย ดังนี้

1) นายปัณณธร เครือบคนโท นิสิตหลักสูตร วท.ม.(วิทยาการจัดการสถิติ)

หัวข้อที่นำเสนอ : Impact of Booster Dose Vaccination on Eliminating COVID-19 in Thailand: A Mathematical Modeling Approach.
ประเภทการนำเสนอ : แบบโปสเตอร์
ชื่องานการประชุม : MIDSEA Summer School 2024 at ICISE
สถานที่จัดงาน : เมืองกวีเญิน ประเทศเวียดนาม

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ฐิติยา เทพารส

ประกาศให้ทุนไปนำเสนอผลงาน-ปัณณธร-18-30-มิ-ย-67