ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชูกำแพง พร้อมคณะ


สารละลายธาตุอาหารที่ใช้ในการผลิตพืชซีลีเนียมอินทรีย์สูงโดยการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) เป็นกรรมวิธีการผลิตพืชซีลีเนียมอินทรีย์สูงโดยการปลูกแบบไม่ใช้ดินหรือวิธีไฮโดรโพนิกส์ มีลักษณะเฉพาะคือเป็นการปลูกในกระบะพลาสติก ไม่มีการไหลของสารละลายธาตุอาหาร แต่มีการเติมอากาศตลอดเวลาเพื่อให้ออกซิเจนแก่รากพืช สารละลายธาตุอาหารประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต โพแทสเซียมไนเตรต แมกนีเซียมซัลเฟต โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต สารละลายธาตุอาหาร ปริมาณน้อย สารละลายเหล็ก-อีดีทีเอ มีการเสริมซีลีเนียมในรูปโซเดียมซีลิไนท์ ความเข้มข้น 25-35 พีพีเอ็ม เป็นเวลา 10-15 วัน

ผลงานวิจัยอื่น ๆ ของหน่วยวิจัย