Home / ข่าวเด่น / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2558 และงานแถลงข่าวการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2558 และงานแถลงข่าวการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2558 และงานแถลงข่าวการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสร์ โดยมีนายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการ โดยในปีนี้คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ได้สร้างชื่อเสียงในการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2557 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ อาจารย์ ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง และอาจารย์ ดร.วรรณชัย ชาแท่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากทั้งภายในมหาวิทยาลัยและทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสภาวิจัยแห่งชาติ ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกจำนวนกว่า 52 ชนิด และ 1 สกุล ประกอบด้วย พืช 2 ชนิด ไลเคนส์ 44 ชนิด และ 1 สกุล สัตว์ได้แก่ แมลง 1 ชนิด ไรน้ำ 4 ชนิด และ หอยทาก 1 ชนิด (รายละเอียด