ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ แล้วนั้น เพื่อให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จึงขอประกาศกำหนดการและรายละเอียด ดังประกาศนี้

ประกาศสรรหาหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์65