เพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าใจทิศทางและประเด็นการนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยา รวมถึงเพื่อนิสิตสามารถพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้น่าสนใจ  นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “New Trends in Statistical Meteorology and Climate Change Impact” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา SC3-202 และผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/82493182190?pwd=RWJVa2tQTFBxTTFZZDB6Z0dNLzdsUT09
Meeting ID: 824 9318 2190 Passcode: 773175