มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้มีความสามารถพัฒนางานวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตลอดถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ซึ่งมีพันธกิจที่จะพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผลงานวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำในการจัดตั้ง ได้แก่
1) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Excellent Center)
1. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหม่อนและไหม (Center of Excellence for Mulberry and Silk) | หัวหน้าหน่วยวิจัย รศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ ภาควิชาเคมี
2. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการศึกษาแอ่งตะกอนและบรรพชีวินวิทยาประยุกต์ (Excellence Center in Basin Studies and Applied Paleontology )|หัวหน้าหน่วยวิจัย รศ.ดร.มงคล อุดชาชน ภาควิชาชีววิทยา
2) ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (Research Cluster)
1. ศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการภัยพิบัติในลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (Digital Innovation Research for Integrated Disaster Management in the Wetershed (DIIDM Research Cluster)) | หัวหน้าหน่วยวิจัย รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
3) หน่วยวิจัย (Research Unit)
1. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก (Magnetic Information Storage Technology, MINT) | หัวหน้าหน่วยวิจัย รศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ ภาควิชาฟิสิกส์
2. หน่วยวิจัยนวัตกรรมข้อมูลและวิศวกรรมนโยบายสาธารณะ | หัวหน้าหน่วยวิจัย ผศ.ดร.ฐิติยา เทพารส ภาควิชาคณิตศาสตร์
3. หน่วยวิจัยพีชคณิตและการประยุกต์ (Algebra and Applications Research Unit) | หัวหน้าหน่วยวิจัย ผศ.ดร.วรุจน์ นาคเสน ภาควิชาคณิตศาสตร์
4. หน่วยวิจัยพืชและนวัตกรรม (Plant and Innovation Research Unit) | หัวหน้าหน่วยวิจัย รศ.ดร.วรรณชัย ชาแท่น ภาควิชาชีววิทยา
5. หน่วยวิจัยเห็ดและไลเคนส์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (Mushroom and Lichens for Sustainable Utilization Research Unit (MLRU)) | หัวหน้าหน่วยวิจัย รศ.ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล ภาควิชาชีววิทยา
6. หน่วยวิจัยไดโนเสาร์ (Dinosaur Research Unit) | หัวหน้าหน่วยวิจัย อ.ดร.สุรเวช สุธีธร ภาควิชาชีววิทยา
7. หน่วยวิจัยสหสาขาด้านเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ (Multidisplinary Research Unit of Pure and Applied Chemistry (MRUPAC)) | หัวหน้าหน่วยวิจัย รศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง ภาควิชาเคมี