กฤษดาพร มณีศรี เขมิกา สิงห์มหันต์ ปิยะธิดา ภูโททิพย์ ศุภมาส อุดมดี และประไพรัตน์ สีพลไกร*
Krissadapron Maneesri, Khemika Singmahan, Piyathida Phuthothip, Supamart U-domdee and Prapaira Seephonkai*
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahasarakham University, Khamriang, Kantarawichai, Maha Sarakham, 44150

งานวิจัยนี้ ได้มีการพัฒนาสูตรครีมทามือจากส่วนผสมที่เป็นน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดที่สกัดด้วยน้ำมันมะพร้าวผสมกับสารสกัดฝาง ผลจากการทดลองพบว่าสูตรครีม A7 ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดที่สกัดด้วยน้ำมันมะพร้าว (12%) เชียบัตเตอร์ (8%) น้้ามันอัลมอนด์ (2%) กลีเซอรีน (2%) ลิปิดซอฟ ไลท์ (38%) สารสกัดว่านหางจระเข้ (14.5%) โซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟต (2%) วิตามินอีอะซิเตต (2%) สารสกัดฝาง (0.5%) โพรพิลีนไกลคอล (0.25%) ทวีน 20 (8%) ซิเตียริลแอลกอฮอล์ (10%) และฟีนอกซีแอลกอฮอล์ (1%) ให้เนื้อครีม สีและกลิ่นที่ดีมากที่สุด ครีมสูตร A7 นี้ยังให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวได้ดี มีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดและให้สีที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของสารสกัดฝาง

Hand cream formulation from a mixture of kaffir lime peel essential oil extracted by coconut oil and sappan extract has been developed in this research. Results of the experiments showed that A7 cream formula which contains the kaffir lime peel essential oil extracted by coconut oil (12%), shea butter (8%), almond oil (2%), glycerin (2%), LipidSoftTM Light (38%), Aloe vera extract (14.5%), sodium ascorbyl phosphate (2%), vitamin E acetate (2%), sappan extract 2 (0.5%), propylene glycol (0.25%), tween 20 (8%), cetearyl alcohol (10%) and phenoxy alcohol (1%) gave the best cream texture, color and aroma. This A7 hand cream formula was also provided good moisturizing property to skin, pleasant smell of kaffir lime peel essential oil and uniquely beautiful color of sappan extract.

งานวิจัยครีมทามือ-5-PS-Edited-ส่งคณะ

ดาวน์โหลด