ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์ ขันคำ อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนช่วยเหลือด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation; TTSF) ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 ภายไต้โครงการวิจัยเรื่อง “การระบุชนิดและการพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่างหม่อนอย่างจำเพาะ” ซึ่งจากการวิจัยเบื้องต้นได้สำรวจและเก็บตัวอย่างหม่อน พบว่าต้นหม่อนในแปลงปลูกมีอาการคล้ายติดเชื้อไวรัส โดยมีอาการใบด่าง มีจุดซีดเหลือง ใบมีลักษณะรูปร่างใบผิดปกติ ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบอาการ การติดเชื้อไวรัสของใบหม่อน จัดจำแนกชนิดไวรัสโรคใบด่างหม่อน และพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัสที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจวินิจฉัยไวรัส จากนั้นทดสอบผลของการใช้ใบหม่อนที่มีลักษณะอาการใบด่างในการเลี้ยงไหม เปรียบเทียบกับใบหม่อนปกติ โดยการศึกษาในครั้งนี้สำคัญต่อการพบว่าการเลี้ยงหนอนไหมด้วยใบหม่อนด่าง อาจมีผลต่อความเหนียวและการยืดตัวของหนอนไหม ดังนั้นจึงต้องมีการระบุชนิดไวรัส และศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออธิบายผลต่อหนอนไหม และคุณภาพเส้นไหมต่อไป