นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มกราคม 2566

ชื่อ-สกุล : นายศิตะ มานิตกุล ปร.ด. (บรรพชีวินวิทยา) หลักสูตรนานาชาติ
ผลงานวิจัย : Ornithichian dinosaurs of Thailand: systematics, evolution and palaeobiogeography
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Fossil Record ISSN 2193-0074 (online) ปีที่ 2023 ฉบับที่ 26
ฐานข้อมูล :  นานาชาติ ISI, Scopus มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2022  เท่ากับ 1.69
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อุทุมพร ดีศรี