หลักสูตรปริญญาโท 9 หลักสูตร

1) วท.ม. คณิตศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ในระดับสูง และสามารถทำการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เป็นทฤษฎี หรือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณภาพในระดับสากล

2) วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและการสอนคณิตศาสตร์ สามารถวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเข้าใจปรัชญาและการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) วท.ม. เคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี มุ่งสร้างและพัฒนานักเคมีให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขา เคมี ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

4) วท.ม. ชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา มุ่งพัฒนานักชีววิทยาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการด้านวิทยา ศาสตร์ชีวภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในคุณค่าและการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรทางด้านชีวภาพ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

5) วท.ม. ฟิสิกส์

เน้นการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ได้แก่ วัสดุเซรามิก วัสดุกึ่งตัวนำ วัสดุแม่เหล็ก โพลิเมอร์ และฟิล์มบาง เน้นวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิตสังเคราะห์วัสดุขึ้นเอง เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรและผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ

6) วท.ม. พลังงาน

มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน การจัดการและวางแผนพลังงาน ที่ทันต่อสภาวการณ์ของโลก เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสมตามวิถีแห่งความพอเพียงและยั่งยืน ในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติได้

7) วท.ม. วิทยาการจัดการสถิติ

มุ่งผลิตบุคลากรให้มีทักษะในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือภาคเศรษฐกิจโดยนำวิทยาการจัดการสถิติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ มีประสิทธิภาพ

8) วท.ม. จุลชีววิทยา

การศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีความรู้ทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหลายสาขาด้วยกัน เช่น สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยาพันธุศาสตร์นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและความหลาก หลายทางชีวภาพ เป็นต้น มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์

9) กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มุ่งพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา ให้เป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหาวิชา และส่งเสริมให้ครู ได้มีวุฒิและประสบการณ์สูงขึ้น สามารถเป็บแบบอย่างทางด้านการคิดและการกระทำเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นผู้นำในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย พัฒนางานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก 5 หลักสูตร

1) ปร.ด. เคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี สร้างและพัฒนานักเคมีให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขา เคมี ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2) ปร.ด. ฟิสิกส์

เน้นการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ได้แก่ วัสดุเซรามิก วัสดุกึ่งตัวนำ วัสดุแม่เหล็ก โพลิเมอร์ และฟิล์มบาง เน้นวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิตสังเคราะห์วัสดุขึ้นเอง เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรและผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ

3) ปร.ด. วิทยาการจัดการสถิติ

มุ่งเน้นผลิตบุคลาการเพื่อให้มีทักษะในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือภาคเศรษฐกิจโดยนำวิทยาการจัดการสถิติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

4) ปร.ด. บรรพชีวิน (นานาชาติ)

เป็นหลักสูตรที่นำองค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาและธรณีวิทยามาประยุกต์ใช้ในการอธิบายเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในอดีตและสภาพแวดล้อมโบราณ เน้นการวิจัยด้านวิวัฒนาการกำเนิดสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาของสัตว์และพืชโบราณ ตลอดจนลำดับชั้นหิน ตะกอนวิทยาและชีวภูมิสาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในบรรพกาล

5) ปร.ด. นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ

หลักสูตรใหม่ ปร.ด.นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ (Ph.D. Innovative Science and Business)
- เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ
- เป็นการเรียนรู้และทำวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เราสนใจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- สิ่งที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา คือ
1. นวัตกรรมต้นแบบ
2. ผลงานตีพิมพ์ที่สนับสนุนนวัตกรรมนั้น ๆ
3. แผนธุรกิจเบื้องต้น
4. วุฒิปริญญาเอก
5. เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
- ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)
- รับสมัครทั้งผู้ที่จบ ป.ตรี และ ป.โท ทุกสาขา
- ค่าเรียนภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
- สามารถเรียน และรับคำปรึกษาการทำงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ได้ (เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย สามารถเข้าใช้ Facility เพื่องานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ)

6) ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ให้องค์ความรู้ที่แสดงถึงการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงต้องมีทักษะและความสามารถในการทำ วิจัยทัดเทียมนานาประเทศ อันจะเป็นคุณลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ได้หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้เพื่อพัฒนานวัตกรรมออกสู่แวดวงวิชาการ