ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564

จำนวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต

0
บุคลากรสายวิชาการ
0
บุคลากรสายสนับสนุน
0
จำนวนนิสิตทั้งหมด
0
นิสิตปริญญาตรี
0
นิสิตบัณฑิตศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (1 คน)
0.6%
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (35 คน)
23.33%
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (77 คน)
51.3%
ตำแหน่ง อาจารย์ (37 คน)
24.67%
ตำแหน่งวิชาการต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (113:37)
75.33%
ระดับปริญญาเอก (141 คน)
94%
ปริญญาโท (9 คน)
6%

ตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา

ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และ ISI

0
Publications 2018
0
Publications 2019
0
Publications 2020
0
Publications 2021
(updated 18 Oct)

จำนวนความร่วมมือทางวิชาการ