ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต

0
บุคลากรสายวิชาการ
0
บุคลากรสายสนับสนุน
0
นิสิตปริญญาตรี
0
นิสิตบัณฑิตศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (1 คน)
0.6%
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (24 คน)
16%
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (82 คน)
54.67%
ตำแหน่ง อาจารย์ (43 คน)
28.67%
ตำแหน่งวิชาการต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ
71.33%
ระดับปริญญาเอก (141 คน)
94%
ปริญญาโท (9 คน)
6%

ตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา

ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และ ISI

0
Publications 2018
0
Publications 2019
0
Publications 2020
0
Publications 2021
(updated 1 April)

จำนวนความร่วมมือทางวิชาการ