ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต

0
บุคลากรสายวิชาการ
0
บุคลากรสายสนับสนุน
0
นิสิตปริญญาตรี
0
นิสิตบัณฑิตศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (1 คน)
0.6%
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (26 คน)
17.33%
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (83 คน)
55.33%
ตำแหน่ง อาจารย์ (40 คน)
26.67%
ตำแหน่งวิชาการต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (110:40)
73.33%
ระดับปริญญาเอก (141 คน)
94%
ปริญญาโท (9 คน)
6%

ตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา

ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และ ISI

0
Publications 2018
0
Publications 2019
0
Publications 2020
0
Publications 2021
(updated 25 June)

จำนวนความร่วมมือทางวิชาการ