ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565

จำนวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต

0
บุคลากรสายวิชาการ
0
บุคลากรสายสนับสนุน
0
จำนวนนิสิตทั้งหมด
0
นิสิตปริญญาตรี
0
นิสิตบัณฑิตศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (1 คน)
0.6%
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (39 คน)
25.6%
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (76 คน)
50%
ตำแหน่ง อาจารย์ (35 คน)
23%
ตำแหน่งวิชาการต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (116:35)
76.31%
ระดับปริญญาเอก (143 คน)
94.7%
ปริญญาโท (8 คน)
5.2%

ตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา

ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และ ISI

0
Publications 2022 (20 May)
0
Publications 2020
0
Publications 2021
0
Publications 2019
0
Publications 2018

บทความตีพิมพ์ที่ร่วมกับต่างประเทศ (ปี 2021)