ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยก่อกำเนิดมาจากคณะวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม”

การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม มีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้บริหาร ดังรายนามต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2523-2527
2. รองศาสตราจารย์มยุรี ภารการ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2527-2530
3. อาจารย์ ดร. อุษา กลิ่นหอม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2530-2534
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกล คงบุญ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2534-2537

ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาคาม มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้บริหาร ดังรายนามต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกล คงบุญ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2537-2538
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ อุสาหะ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2538-2540
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540-2544
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. เรือน สมณะ ราชบัณฑิต ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544-2549
5. รองศาสตราจารย์ จีระพรรณ สุขศรีงาม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549-2553
6. ศาสตราจารย์ ดร. ลออศรี เสนาะเมือง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553-2556
7. ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557-2561
8. ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561–ปัจจุบัน

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มีการบริหารงานระดับภาควิชามีจำนวน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และมีสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งหมด 214 คน โดยมีอาจารย์ประจำทั้งหมด 154 คน และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 60 คน มีนิสิตจำนวน 2,218 คน ประกอบด้วยปริญญาตรีจำนวน 2,013 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 205 คน ในปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 22 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี รวม 7 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (สาขาพลังงาน และสาขาอิเล็กทรอนิกส์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ หลักสูตรระดับปริญญาโท รวม 10 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี สาขาเคมีศึกษา สาขาชีววิทยา สาขาชีววิทยาศึกษา สาขาจุลชีววิทยา สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิทยาการจัดการสถิติ สาขาฟิสิกส์ และการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญาเอก รวม 5 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา สาขาวิทยาการจัดการสถิติ และสาขาบรรพชีวิน (หลักสูตรนานาชาติ)

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4247-8 โทรสาร : 043-754247
อีเมล : science@msu.ac.th

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Facebook : science.msu
Official Line : @ule8058c (Science-MSU)
Youtube Channel : ScienceMSU Channel
Twitter : @ScienceMsu

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : theerasak.t@msu.ac.th