NEWS

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติยา บุญมา นิสิตระดับปริญญาโทสาขาเคมี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “วิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)”...

อัพเดทผลงานวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันทั่วโลกกว่า 25 ประเทศ จำนวน 46 ผลงาน และมีผลงานวิจัยในปี 2021 จำนวน 156 ผลงาน คิดเป็น 104% ของจำนวนนักวิจัยทั้งหมด ข้อมูล ณ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25641. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา อินทร์น้อย สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี หอมชาลี สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564ได้แก่รางวัลอาจารย์เชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น อาจารย์ ดร.เอกพจน์ ศรีฟ้า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่าย และนักเรียนจากโครงการ วมว.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 โครงการ ปฏิทินการรับสมัคร 1–20 ธันวาคม 2564สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส ร่วมงาน “การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยังยืน” โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

ตามที่กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้ดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการ “การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainability for all) :...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและผลักดันอาจารยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงวิจัยสูงที่สุด Top2% ของโลก ปี 2021 จากการจัดอันดับโดย Stanford University

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรนันต์ นาคบรรพต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ให้ติดอยู่ในรายชื่อ 2% แรกของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2564รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ ภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ

ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติอักษรย่อ    > วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ  (จำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต)