คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
“การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566″

15th MSU Bio Research

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) และห้องประชุมราชพฤกษ์ (SC3-302)
อาคารปฏิบติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3)

โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยจากโครงงานนิสิต สาขาวิชาชีววิทยาและจุลชีววิทยาทั้งการนำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)