เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน ดังนี้

1. นางสาวกรกนก ส่องรส และ นายจักรภพ นรสาร ได้รับรางวัล “ดีเด่น” การนำแสดงผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

2. นายจักรภพ นรสาร และ นางสาวกรกนก ส่องรส ได้รับรางวัล “ดี” การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ดี ในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

3. นายธนาพงษ์ สมกลาง และนายธีรภัทร เดชฤทธิ์ ได้รับรางวัล “ดีเด่น” การนำแสดงผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ชาติไทย แก้วทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การประชุมวิชาการในครั้งนี้มีผลงานที่เข้าร่วมการประชุม 81 ผลงาน จาก 21 มหาวิทยาลัย