นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2566

 1. ชื่อ-สกุล : กสานติ์ หาญชนะ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (ชีววิทยา)
  ผลงานวิจัย : Pollen morphology and anatomy of Rubus L. (Rosaceae) in Thailand
  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca ปี 2023 ปีที่ 51 ฉบับที่ 1
  ฐานข้อมูล :  นานาชาติ ISI มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2021  เท่ากับ 1.249
  อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ปิยะพร แสนสุข
 2. ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราพร  น้อยใย นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
  ผลงานวิจัย : w(k, l)-semi-open sets in bi-weak structure spaces
  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : International Journal of Mathematics and Computer Science ISSN  1814-0432, 2022, http://ijmcs.future-in-tech.net
  ฐานข้อมูล :  นานาชาติ Scopus
  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.โชคชัย วิริยะพงษ์