เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารยฺ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 11” ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ทั้ง 6 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยพะเยา โอกาสนี้ได้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยสายวิชาการได้รับเกียรติจาก  ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ Principle Innovation Advisor, Office of President and CEO, SCG บริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษในหัวข้อ  เรื่อง “การต่อยอดงานวิจัย สู่งานนวัตกรรมภาคธุรกิจ และสายสนับสนุน ได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง บรรยายในหัวข้อ : การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ภายใต้บทบาทของบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา