เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จัทนร์ถิระติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานมรดกทางวัฒนธรรม “ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุณผะเหวด เทศน์มหาชาติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566” ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยร่วมถวายต้นเงินเพื่อทำบุญเป็นจำนวนเงิน 12,220 บาท