คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม
ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์”
วิทยากรโดย คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์
ผู้จัดการสมาคม Thai-BISPA สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566
เวลา 08.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน (SC1-200)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโดย หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรม-เตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมฯ-21-เมย66