เมื่อวันที่ 31 พฤศภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางอมรรัตน์ หลายโคตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน โดยโครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 นี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสารสนเทศ งานอาคารสถานที่และยานยนต์ เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา โอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกบับุคลากรดีเด่นในเครือเทางาม และผู้ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14