นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

1) ชื่อ-สกุล : พ.อ. พัสพ์ วงษ์รวินันท์ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. (พลังงาน)
ผลงานวิจัย : ESTIMATION OF LAND SURFACE TEMPERATURE BASED ON LAND USE FROM SATELLITE DATA
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)  ISSN  2077-3528
ฐานข้อมูล :  นานาชาติ Scopus
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ

2) ชื่อ-สกุล : นายทฤษฎี พรหมดิเรก นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. (พลังงาน)
ผลงานวิจัย : THE RELATIONSHIP BETWEEN NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX AND CANOPY TEMPERATURE THAT AFFECTS THE URBAN HEAT ISLAND PHENOMENON
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Geographia Technica ISSN 01266039
ฐานข้อมูล :  นานาชาติ Scopus
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ