เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังบรรยายให้ความรู้ด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายและมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และการใช้ ESPReL Checklist ในการประเมินสถานภาพห้องปฏิบัติการวิจัย” ภายใต้โครงการป้องกันอัคคีภัยและประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิทยากร จาก ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารเคมีอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รองศาสตราจารย์อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ 2. คุณศรีรัตน์ สุวรรณาคม นักวิจัย นักวิจัย

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (SC3-302) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมแจ้งตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdreksaRBKGNiVHvot6cg4fyut-8tMQxLH4t3CcGP8Lf4IR4Q/viewform?usp=sf_link

(ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566) ด่วน มีจำนวนจำกัด