1) เกียรติบัตรมี 3 ประเภท ได้แก่ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน และสำหรับผู้ควบคุมทีม
2) ใช้ชื่อ-นามสกุล ในการค้นหา (ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้งชื่อและนามสกุล)
3) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook Chat
4) สำหรับเกียรติบัตร “ผู้เข้าร่วมงาน” จะได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนโดยการสแกน QR code ภายในงานเท่านั้น