คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริยาภรณ์ แสงอรุณ
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบ
ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาฟิสิกส์