ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสารหรือลดขนาดอนุภาคด้วยอัลตร้าโซนิก
(Ultrasonic Liquid Processor)
จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด