ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ทุวิจัยสำหรับอาจารย์ ประเภทพัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ  บัดนี้ จึงขอประกาศผลการพิจารณา ประจำเดือนมีนาคม 2567 พิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

  1. ชื่อโครงการวิจัย : เปรียบเทียบไมโครไบโอมในลำไส้ตั๊กแตนชนิด (spcies) ที่พบในประเทศไทย
    หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สิริภัค สุระพร ภาควิชาชีววิทยา
    งบประมาณ : 200,000 บาท
  2. ชื่อโครงการวิจัย : ศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในหนอนไหมด้วยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์
    หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สิริภัค สุระพร ภาควิชาชีววิทยา
    งบประมาณ : 200,000 บาท
2-ประกาศคณะวิทยาศาสตร์-พัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติอาจารย์-67-ครั้งที่-4