Home / ข่าวกิจกรรม / รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ในงาน ‘HERP CONGRESS V’

รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ในงาน ‘HERP CONGRESS V’

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น ‘ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง’ ในงาน ‘HERP CONGRESS V’ รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี