คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนจัดการเรียนการสอนฯ (มคอ.3) และแบบสรุปการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5)
ตามแนวทาง AUN-QA

วิทยากรโดย
อาจารย์ ดร.นคร ประดิษฐ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

วันอังคารที่ 28 พ.ค. 2567
เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (SC3-302)

*หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมนำ Notebook มาด้วยเพื่อใช้ในการอบรม

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม : https://forms.gle/yiyxeraGLoiGaTNP9

หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม