ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเข้าฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ (Academic Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 64 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูกัลยาพรรณ จันทชุม คุณครูผู้ประสานงาน พร้อมทั้งคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านผู้อำนวยการ ดร.วรุตม์ เขจรสัตย์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

เรื่อง เซต (คณิตศาสตร์) ห้อง SC1-112
เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาโครงสร้างเซลล์ (ชีววิทยา)  ห้อง SC3-505

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (คณิตศาสตร์) ห้อง SC1-112
เรื่อง การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  (เคมี) ห้อง SC3-606

งานบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มมส  092-5941778