ในระหว่างวันที่ 15-18  พฤษภาคม 2567  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด  จำนวนทั้งสิ้น 88 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูไสว  วีระพันธ์  คุณครูสมัย นามชารี  คุณครูผู้ประสานงาน พร้อมทั้งทีมงานคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการ และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด  ผู้อำนวยการไพรวัลย์  สมภูงา สำหรับเนื้อหาในการเรียนรู้ มีดังนี้

15 พ.ค. 67             
9.00-12.00

ม.4 เรื่อง การแบ่งเซลล์ (ไมโทซิสและไมโอซิส) (ชีววิทยา) ห้อง SC3-505
ม.5 เรื่อง สมดุลเคมี (เคมี) ห้อง sc3-603
ม.6 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับและเฟสเซอร์ (ฟิสิกส์) ห้อง SC1-207

13.00-16.00            

ม.4 เรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียง (ฟิสิกส์)  ห้อง SC1-207
ม.5 เรื่อง ไฟฟ้าเคมี (เคมี) ห้อง sc3-603 
ม.6 เรื่อง การศึกษารูปร่างและลักษณะของเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิคการย้อมสี (ชีววิทยา) ห้อง SC2-308

16 พ.ค. 67             
9.00-12.00              
ม.4 เรื่อง การศึกษาสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย (เคมี) ห้อง sc3-606
ม.5 เรื่องการสกัด DNA (Basic) (ชีววิทยา) ห้อง SC3-505
ม.6 เรื่องการหาค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกโดยใช้แทนเจนท์กัลวานอมิเตอร์ (ฟิสิกส์) ห้อง SC1-207
13.00-16.00            
ม.4 เรื่อง เมแทบอลิซึม(ชีววิทยา) ห้อง SC3-505
ม.5 เรื่อง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง (ฟิสิกส์) ห้อง SC3-701
ม.6 เรื่อง การศึกษาสมบัติของสารชีวโมเลกุล (เคมี) ห้อง sc3-603

17 พ.ค. 67
9.00-12.00              
ม.4 เรื่อง การใช้เครื่องมือวัดและหลักนัยสำคัญ (ฟิสิกส์) ห้อง SC1-207
ม.5 เรื่อง  การไทเทรตกรด-เบส  (เคมี) ห้อง sc3-603
ม.6 เรื่อง  GSP กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์) ห้อง SC1-107

13.00-16.00            
ม.4 เรื่อง การหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (เคมี) ห้อง sc1-407
ม.5 เรื่อง การวัดสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวโดยใช้กฎของสโตกส์ (ฟิสิกส์) ห้อง SC3-701
ม.6 เรื่อง  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Advance) (ชีววิทยา) ห้อง SC1-306

18 พ.ค. 67             
9.00-12.00              
ม.4 เรื่อง การศึกษาปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น  (เคมี)  ห้อง sc3-603
ม.5 เรื่อง  GSP  กับการสำรวจภาคตัดกรวย (คณิตศาสตร์) ห้อง SC1-107
ม.6 เรื่อง การอัดและการคายประจุ (ฟิสิส์) ห้อง SC1-207
13.00-16.00            
ม.4 เรื่อง  GSP  กับการสำรวจเรขาคณิต (คณิตศาสตร์) ห้อง SC1-107
ม.5 เรื่อง  การผ่าตัดสัตว์ (ชีววิทยา) ห้อง SC3-505
ม.6 เรื่อง  สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของแอลกอฮอล์ กรดอินทรีย์และเอสเทอร์ (เคมี) ห้อง sc2-207