วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พร้อมคณะ) ในการปรึกษาหารืองานวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาและพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระยะที่ 2: ปี 2563-2566)

โดยมีผลการดำเนินงานวิจัยและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ อาทิเช่น

– การติดตามระบบท่อระบายทางวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มบ้านโพนสิม

– การติดตามการเปลี่ยนแปลงความเค็มก่อน และหลังการวางระบบฯ

– การปลูกมันเทศ พืชหลังนาในพื้นที่ดินเค็ม

– การปลูกพืชสมุนไพร (เตยหอม) ในพื้นที่ดินเค็ม

– การพัฒนาพันธุ์กระเจี๊ยบแดง : พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ดินเค็ม

– การปลูกรากสามสิบในพื้นที่ดินเค็ม

– ความหลากหลายของเอนโดไฟติแอคติโนแบคทีเรียที่คัดแยกจากต้นยูคาลิปตัส และการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเจริญและยังยั้งเชื้อราก่อโรคในต้นยูคาลิปตัสในสภาวะเครียดเกลือ

นอกจากนั้นยังได้หารือ กรอบข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จะดำเนินการในระยะที่ 3 ปี 2567-2569 เพื่อ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การวิจัยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครอบคลุมปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายฐานความรู้ และงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ ศึกษา พัฒนาและแก้ไขปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ต่อไป

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน : https://www.facebook.com/100068919981676/posts/775116628128996/?mibextid=WC7FNe&rdid=GNdnAzFk8XoGorrv