Home / ข่าวบุคลากร / ประกาศ เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ

เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์

สรรหากรรมการคณะ