เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยมีรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งปรึกษาหารือในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง รวมทั้งปัจจุยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ