ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามแบบ ONLINE

หัวข้อในการอบรม
– รูปแบบและลักษณะของข้อสอบ TOEIC
– กลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบ Photos / Question-Responses / Conversations /Talks
– กลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบ Incomplete Sentences / Text Completion / Reading Passages

วิทยากร
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินธิสาร ไชยสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลาในการอบรม
มีการจัดอบรมทั้งหมด 2 วัน วันละ 3 ชั่วโมง
– วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 (Listening Part) บ่าย เวลา 13.00-16.00 น.
– วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 (Reading Part) เช้า เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่
– รูปแบบออนไลน์ Facebook Live
– ผ่าน กลุ่ม Facebook: TOEIC ONLINE 2021 by SciMSU Group 2 : 13|20 March
www.facebook.com/groups/434071237937280/
– ทั้งนี้จะแจ้ง Link เข้าร่วมกลุ่มทางอีเมลเพื่อยืนยันการสมัครอีกครั้ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– นิสิต และ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม