หลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมทางชีวเคมี เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพจริง มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถนำพาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวสู่สังคมอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีแนวคิดในกาสร้างนวัตกรรมบนฐานชีวภาพ (ฺBioeconomy, Circular economy, Green economy หรือ BCG) เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรท้องถิ่นและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมขน ตระหนักต่อปัญหาทรัพยากรมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์