เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย ส่งมอบงาน ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย คณบดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่