คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุจน์ นาคเสน
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อนุสาขาวิชาพีชคณิต