เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (SC3-202) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ มี พลเรือตรี สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสมา วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรม รวมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกองทัพเรือ ตกลงที่จะร่วมกัน สนับสนุนร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้คำปรึกษา การออกแบบ การดำเนินการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ รวมทั้ง การประเมินประสิทธิภาพของผลงานที่ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ การฝึกอบรมและสัมมนาระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย