ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์

142879