วิดีทัศน์แนะนำอาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นในเครือเทางามhttps://drive.google.com/…/1YLNwKmZsmX3KRXbUtCZNn8…/view

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์”
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “อาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม”
จากที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

สำหรับรางวัลอาจารย์วิทยาศาสตร์อาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งามนั้น กิดขึ้นมาจากที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น โดยพิจารณาจากประวัติ คุณสมบัติ คุณภาพของผลงาน ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะเข้ารับโล่และประกาศเชิดชูเกียรติในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 (The 12th Science Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564


สำหรับรางวัลอาจารย์วิทยาศาสตร์อาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งามนั้น กิดขึ้นมาจากที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น โดยพิจารณาจากประวัติ คุณสมบัติ คุณภาพของผลงาน ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะเข้ารับโล่และประกาศเชิดชูเกียรติในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 (The 12th Science Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564