นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

161

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระดับปริญญาเอก
นางสาวอัญธิกา ละครไชย นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.ฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็น 1 ใน 145 โครงการของทุนระดับปริญญาเอกจากทั่วประเทศ
Topic (TH) : สมบัติเชิงโครงสร้างและการกัดกร่อนของฟิล์มไฮโดรจิเนตเตดอะมอร์ฟัสคาร์บอนที่มีชั้นรองพื้นซิลิกอน
Topic (EN) : Structural and Corrosion Properties of Hydrogenated Amorphous Carbon Films with Silicon-Based Interlayer
ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit) โดยมีที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

ระดับปริญญาโท
นายทศพล ภูผิวฟ้า นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.วิทยาการจัดการสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็น 1 ใน 114 โครงการของทุนระดับปริญญาโทจากทั่วประเทศ
Topic (TH) : การสร้างแบบจำลองพารามิเตอร์บ่งรูปร่างของการแจกแจงค่าสุดขีดนัยทั่วไปจากข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่าและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม
Topic (EN) : The Modeling Shape Parameter of The Generalized Extreme Value Distribution of Rainfall-Runoff and Satellite Images Using Artificial Neural Network Approach
ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ หน่วยวิจัยวิทยาการข้อมูลและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นวัตกรรม และการประเมินความเสี่ยงสุดขีด หรือ DSSA (data-science and sustainable agriculture; Climate Change, Innovation and extreme Risk Assessment.) โดยมีที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์

256404300846264676775

256404300846351127761-min