คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก
อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
สาขาวิชาโทโพโลยี

-> ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ