คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)
ในระหว่างวันที่ 2-16 มิถุนายน 2564
ระบบในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์

ระดับปริญญาเอก

 • ปร.ด.ฟิสิกส์
 • ปร.ด.เคมี
 • ปร.ด.วิทยาการจัดการสถิติ
 • ปร.ด.บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท

 • วท.ม.คณิตศาสตร์
 • วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา
 • วท.ม.วิทยาการจัดการสถิติ
 • วท.ม.ชีววิทยา
 • วท.ม.เคมี
 • วท.ม.ฟิสิกส์
 • วท.ม.พลังงาน
 • วท.ม.จุลชีววิทยา
 • กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา

>> สมัครที่นี่ <<

ประกาศรับสมัครรอบ-3_compressed