คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (Direct Admission)
“โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ”
โดยรับสมัครใน 9 สาขาวิชา ได้แก่
1) วท.บ. คณิตศาสตร์ จำนวน 40 คน (เต็มจำนวน)
2) วท.บ. สถิติ จำนวน 40 คน
3) วท.บ. ฟิสิกส์ จำนวน 40 คน
4) วท.บ. ฟิสิกส์ประยุต์ 40 คน
5) วท.บ. ชีววิทยา จำนวน 20 คน (เต็มจำนวน)
6) วท.บ. จุลชีววิทยา จำนวน 10 คน (เต็มจำนวน)
7) วท.บ. เคมี จำนวน 35 คน (เต็มจำนวน)
8) วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล จำนวน 30 คน
9) วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี จำนวน 30 คน

วิธีการสมัคร (หมดเขตรับสมัคร)

1) สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

2) หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว ให้ปริ้นใบสมัครจากระบบพร้อมด้วยแนบหลักฐานดังนี้
– ใบสมัครที่ปริ้นแล้ว จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

3) นำเอกสารสแกน หรือถ่ายรูป แล้วส่งทั้งหมดส่งมาที่อีเมล supunnikar.b@msu.ac.th
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ 043-754248 หรือส่งข้อความทางเพจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ https://science.msu.ac.th
รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 12-15 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์ https://registration.msu.ac.th

PDF Embedder requires a url attribute ประกาศรับสมัครโครงการเพชชราชพฤกษ์-2564-ฉบับลงนามแล้ว