คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกและเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2564
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วท.บ.เคมี กศ.บ.เคมี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2564
สถานที่รับสมัคร สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (SC3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ประกาศ-3-64-นักวิทยาศาสตร์