ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา เคมีวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วันทอง
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร ดีศรี
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563