คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet)
เพื่อให้หลักสูตรมีความรู้และเข้าใจในการเขียนรายละเอียดของหลักสูตรตามฟอร์ม มคอ.2 รูปแบบใหม่

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

ข้อมูลการเข้าร่วมอบรม

meet.google.com/zjf-bkps-bga

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ-9-มิ-ย-64