ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2564 นั้น
ในการบริหารจัดการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรที่มีการดำเนินการในระดับดีเยี่ยม ได้แก่
1. วท.บ.เคมี
2. กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
3. วท.ม.วิทยาการจัดการสถิติ